Algemene Voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2.

Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.
Bij het beëindigen van de werken zal er een opmeting gebeuren en zal de definitieve prijs bepaald worden.
Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door ARFIDO.
ARFIDO behoudt het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen, mits de stijging het gevolg is van de stijging van planten, grondstoffen en lonen en de prijsstijging in verhouding geschiedt.

3.

ARFIDO kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de klant werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald.
Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft ARFIDO het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden.
Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding.
Indien de werken niet in één fase kunnen gebeuren zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de klant.
In geval van overmacht in de meest ruime zin van het woord heeft ARFIDO het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

4.

Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt AFIDO geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant.
Bij het niet of niet – tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft ARFIDO het recht de overeenkomst te beëindigen in welk geval de klant een schadevergoeding verschuldigd forfaitair vastgesteld op 20 % van de totale aannemingsprijs.
Ingeval van vertraging, maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd, verbindt de klant zich tot een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale aannemingsprijs.

5.

De klant draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is. De klant zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf en deze dient door de klant in het voordeel van ARFIDO gratis te worden voorzien van water en elektriciteit.
De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor ARFIDO de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen mee uit te voeren. Veiligheidsstellingen zijn niet standaard voorzien in de prijsofferte van ARFIDO.
Kosten verbonden aan deze werken zijn ten laste van de klant.
Ook de eventuele huur van een hoogtewerker zijn ten laste van de klant.
Desgevallend vraagt deze ook het nodige parkeerverbod aan bij de instanties.
Bij gebreke hieraan heeft ARFIDO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, lees achteraan het orderboek te plaatsen, dan wel te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

6.

Indien er een meetstaat wordt opgegeven en na uitvoering komen de hoeveelheden niet overeen met de meetstaat, worden deze aan eenheidsprijzen achteraf aangerekend.

7.

1. Geen enkele schade aan aanpalende eigendommen of goederen, evenmin schade aan voetpaden, rioleringen etc. (in globo: schade aan derden), bij en door de uitvoering van de door ARFIDO opgenomen uitvoeringswerkzaamheden en uit welke oorzaak dan ook, kan ARFIDO ten laste worden gelegd.
Uit hoofde van de aangegane opdracht neemt de klant, bij vrijwaring, geheel op zich.
2. ARFIDO draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B.Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.

8.

1. Opzichtens de klant is ARFIDO in geen geval aansprakelijk voor de lichte fout dan wel enige zware fout. Verdere aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot het bedrag van de aan ARFIDO toevertrouwde opdracht. Indirecte schade komt alleszins niet voor vergoeding in aanmerking.
ARFIDO draagt alleszins geen verantwoordelijkheid voor de schade die inherent is aan de uitvoering van de werken.
ARFIDO draagt evenmin verantwoordelijkheid voor werken uitgevoerd door een derde – aannemer op de bewuste werf.
Bij gebrekkig of niet conforme goederen, onverminderd het gesteld onder artikel 9, zal ARFIDO van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na herbelevering van deze goederen.

9.

Betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de 5 dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. ARFIDO is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Inzake verborgen gebreken geldt het gestelde onder artikel 10. Eventuele kleurverschillen in planten worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebrek weerhouden, doch zijn eigen aan de door ARFIDO gebruikte planten.

10.

ARFIDO draagt geen verantwoordelijkheid voor plasvorming op een dak. Wijzigingen in de helling van het bestaande dak worden niet voorzien, tenzij specifiek voorzien in de omschrijving.

11.

11. De goederen worden steeds afgeleverd op de werf van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van ARFIDO.
Daarnaast staat de klant vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.

12.

Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder 11, eigendom van ARFIDO tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. ARFIDO kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.
ARFIDO houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, slechts indien deze gedeeltelijk is.

13.

De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de opdracht en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.
Na aanvaarding van het werk draagt ARFIDO enkel de uitdrukkelijk gegeven waarborgen.

14.

ARFIDO wordt ontheven van de door haar aangegane verbintenis tot het leveren en onderhouden van omschreven planten en goederen, wanneer overmacht, in de meest ruime zin van dit woord, zich aandient. Onder overmacht worden o.a. uitzonderlijke weersverschijnselen verstaan, zonder dat dit een limitatieve opsomming is van een overmachtssituatie.

15.

Alle ontwerpen blijven het artistieke eigendom van ARFIDO en mogen niet zonder akkoord geproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk.

16.

Het in groei komen van de door ARFIDO geleverde planten wordt vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd.
Hiertoe wordt na aanbetaling eindfactuur een garantiedocument opgesteld, met opgave van de plantenlijst.
De vervanging van niet in de groei gekomen planten geschiedt éénmaal in waarborg.
Noodzakelijke waarborg hiertoe is wel dat het onderhoud aan ARFIDO is toevertrouwd, door deze is uitgevoerd, en betaling daarvan is geschied.
De regie uren bij herplaatsing zijn ten laste van de klant.
Inzake eventueel opkomend onkruid na het zaaien van een grasveld en mislukken tengevolge van abnormale weersomstandigheden, ondergrond of andere externe oorzaken kan geen waarborg worden verstrekt.

17.

Alle prijzen zijn steeds BTW exclusief ten laste van de klant – opdrachtgever volgens tarief en opgemaakt in euro.
Privé - woningen ouder dan 5 jaar = 6 % BTW mits attest (tot eind 2014 – daarna ouder dan 10 jaar).
Betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum.
Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100.
Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft ARFIDO het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
De facturatie geschiedt als volgt:
— eerste voorschot ad 30 % zoals overeengekomen, bij aanvang van de werken;
— een tweede en derde voorschot, telkens eveneens 30 % van de bedongen aannemingsprijs, bij de vordering der werkzaamheden, en bij voorafbetaling uitvoering;
— het saldo (10 % van de bedongen aannemingssom) bij beëindiging van de aanneming.
De aanbetaling der facturen aan ARFIDO staat los van enige controle i.v.m. premie/subsidieaanvragen door de klant.
Ook controles door leveranciers staan los van de oplevering tussen ARFIDO en de klant. Controles door leveranciers geschieden naar beschikbaarheid van de leveranciers.
Indien de werken uit deelopdrachten bestaat, behoudt ARFIDO zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald;
Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van ARFIDO de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.
Het voorgaande onverminderd het recht van ARFIDO de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
De werken worden steeds gefactureerd aan de klant, namelijk aan de persoon die de offerte heeft ondertekend. Indien opdrachtgevers (architecten, syndici, …) werken voor een derde laten uitvoeren, moet deze de offerte ondertekenen. Zoniet wordt de factuur aan de klant opgemaakt.
Indien de factuur dient te worden hermaakt met andere facturatiegegevens zal hiervoor een kost van € 25 worden aangerekend.

18.

De klant wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens ARFIDO op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering.
De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken, dan wel geclaimde service – interventie of niet geheel afgerond zijn der werken om diens betalingsverbintenis op te schorten.
ARFIDO op haar beurt zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valt onder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de klant geheel werd betaald. Dit alles onverminderd het recht van ARFIDO de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.

19.

Uitgezonderd het gestelde onder artikelen 4 en 5 is ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35 % van het totale offertebedrag met een minimum van € 150 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen. E.e.a. laat het recht van ARFIDO in toepassing van artikel 1794 B.Wb. onverkort.

20.

Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met ARFIDO heeft gemaakt. ARFIDO zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant.

21.

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

22.

Alleen het vredegerecht te Herentals, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.